Barnehagens styre

Barnehages styre består av foreldre, fortinnsvis, som blir valgt inn på årsmøtet, som avholdes hver vår - i april. Styret er barnehagens øverste organ, og er daglig leders arbeidsgiver. I styret behandles overordnede saker av organisatorisk og økonomisk art. Dersom dere har forespørsler eller saker til styret, finner dere kontaktinfo under her.

I tillegg til fire foreldre (+ to til som er vara), deltar daglig leder og en representant for de ansatte. 

Styrearbeidet er både viktig og ineressant. Er du med i styret kompenseres du med fritak for dugnadene i styreperioden, (årsmøte-årsmøte) samt en påskjønnelse i form av honorar.

Det er daglig leder som rapporterer til styret om drift. Styret bør spesielt vektlegge dennes vurderinger og synspunkter som har pedagogisk og praktisk karakter i forhold til forslag fra styret. Styret vurderer forslag fra de ansatte vedrørende praktiske gjennomføringer, trivselsfaktorer etc ut i fra om det er økonomisk forsvarlig og er i samsvar med barnehagens retningslinjer.

Styret har møter ca 6-10 ganger i året

Les mer om styret i vedtektene våre.

Sist valgte styre:

Stine Moen, nestleder (2021-2022) stine-hagen@hotmail.com  

Cristina Gomnæs, styreleder (2020-2022)  cgomnes@hotmail.com

Mathias Ostad (2021-2023) moeriksen@gmail.com

Mats Stick (2021-2023) matsstick90@hotmail.com

Vara: Karina Davidsen og Karin Anna Cartner

 

 

Ta kontakt! Still spørsmål! Kom med forslag! Vi ønsker at dere alle engasjerer dere!

Si ifra om det dere liker og ikke liker.

Tyttebæret barnehage er DERES EGEN barnehage :) Dere har stor påvirkningskraft.

Saker av "hverdagslig" karakter sendes til daglig leder styrer@tyttebaret.no

Saker av alvorligere karakter som overordnet drift, og alvorlige klager sendes styreleder. Se over.